લીંબડી કેળવણી મંડળના શાળાઓના પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

# સંસ્થાનું નામ સરનામું સંપર્ક નંબર Detail
1 શ્રીમતી એ.આર.એસ. સખીદા આર્ટસ એન્ડ શ્રી સી.સી.ગેડીવાલા કોર્મસ તથા શ્રી સી.સી.શાહ હોમસાયન્સ કોલેજ—લીંબડી. મિલ રોડ, લીંબડી (02753)260025 Detail
2 શ્રીમતી ભુરીબેન અમુલખ કન્યા વિદ્યાલય અને શ્રીમતી કમળાબહેન ગંભીરચંદ શાહ હાયર સેકન્ડરી શાળા—લીંબડી. રામકૃષ્ણ નગર,લીંબડી (02753) 260349 Detail
3 શ્રી ગિજુભાઈ શુકલ કુમાર વિદ્યાલય અને શ્રીમતી જયાબહેન ગિજુભાઈ શુકલ હાયર સેકન્ડરી શાળા—લીંબડી. મિલ રોડ, લીંબડી (02753) 260106 Detail
4 સર.જસવંતસિહજી હાઈસ્કૂલ તથા કાંતિલાલ ભાઈચંદ હાયર સેકન્ડરી શાળા—લીંબડી. તપસ્વી ચોક, લીંબડી (02753) 260160 Detail
5 શ્રી નાગરદાસ મોહનલાલ હાઈસ્કૂલ —લીંબડી. રાજપૂતસમાજ ની વાડી પાસે, લીંબડી (02753) 260349 Detail
6 શ્રી હિંમતલાલ કસ્તુરચંદ મણીયાર કુમાર શાળા—લીંબડી. રાજપૂતસમાજ ની વાડી પાસે, લીંબડી N/A Detail
7 શ્રીમતી ભાગીરથી શુકલ આઈ.ટી.આઈ. — લીંબડી. મિલ રોડ, લીંબડી (02753) 260348 Detail
8 શ્રી કિર્તીકાંત શાંતીલાલ અને ત્રંબકલાલ કસ્તુરચંદ સાર્વજનિક બાલમંદિર—લીંબડી. મહાવીર માર્કેટ, લીંબડી N/A Detail
9 શ્રી શિવશંકર મુળશંકર દવે હાઈસ્કૂલ અને હાયર સેકન્ડરી શાળા—શિયાણી. શિયાણી N/A Detail
10 ચીમનલાલ ચકુભાઈ હાઈસ્કૂલ —પાણશીણા પાણશીણા N/A Detail
11 દેવાનંદ સ્વામી વિદ્યાલય—બળોલ બળોલ N/A Detail