લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી રાજુભાઈ નંદલાલભાઈ શાહ (યુ.એસ.એ.) પૂર્વ ધારાસભ્ય નંદલાલભાઈના પુત્ર

રૂમ-જી.એસ.કુમાર વિદ્યાલય

યુ.એસ.એ

Donated : 2,50,000 /-