લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: ડો.અતુલભાઈ મોડેસરા (ભૂજ) પૂર્વ શિક્ષક અમૃતભાઈ મોડેસરાના પુત્ર

રૂમ-જી.એસ.કુમાર વિદ્યાલય

ભૂજ

Donated : 2,50,000 /-