લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી હઠીસિંહ એસ.ગોહીલ (આચાર્ય સી.સી.હાઈસ્કૂલ)

રૂમ-પાણશીણા

પાણશીણા

Donated : 2,50,000 /-