લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી ભરતભાઈ બી.લાદોલા (નિધી એજન્સી) લીંબડી

રૂમ-પાણશીણા

લીંબડી

Donated : 2,50,000 /-