લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી લાલજીભાઈ મેર (પુર્વ ધારાસભ્ય-ધંધુકા)

ધંધુકા

Donated : 2,50,000 /-