લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: માતૃશ્રી જયાલક્ષ્મી છબીલદાસ શાહ(ગેડીવાલા)

 ક્રિડાગણ-બાલમંદિર

મુંબઈ

Donated : 1,50,000 /-