લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી દાઉદીસાહેબ (પૂર્વએન્જીનીયર જી.ઈ.બી.)

પાણીની પરબ-એન.એમ. ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળા

લીંબડી

Donated : 1,50,000 /-