લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રીમતી અલ્કાબેન આર.પઢિયાર (શિક્ષકા જી.એસ.કુમાર વિધાલય)

પાણીની પરબ-જી.એસ.કુમાર વિદ્યાલય

લીંબડી

Donated : 1,50,000 /-