લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી એમ.ડી.મહેતા (પ્રોફેસર લીંબડી કોલેજ)

લીંબડી

Donated : 1,00,000 /-