લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી પ્રવિણભાઈ ગણભીરચંદભાઈ શાહ

શ્રી ચીમનલાલ ચકુભાઈ હાઈસ્કૂલ,પાણશીણા ના નવા ભવનના નામકરણ માટે 

મુંબઇ

Donated : 25,00,000 /-