લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી આનંદરાય શિવલાલ દવે હાઈસ્કૂલ-શીયાણી

હા.સે.વિભાગ-શિયાણી

સુરત

Donated : 11,00,000 /-