લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી સુરેશભાઈ હિંમતલાલ કસ્તુરચંદ મણિયાર

વિવિધલક્ષી હોલ-બાલમંદિર

મુંબઈ

Donated : 5,00,000 /-