લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રીમતી Dr. જયોતિબેન જયંતભાઈ શાહ હસ્તે તેમના સુપુત્ર Dr.અજયભાઈ & રાજીવભાઈ

રૂમ-બાલમંદિર

મુંબઈ

Donated : 3,00,000 /-