લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: કુમારી પૂજા અતુલ શાહ હસ્તે કાંતાબેન જમનાદાસ દીપચંદ શાહ

રૂમ-એન.એમ. ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળા

મુંબઈ

Donated : 3,00,000 /-