લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રીમતી ઉર્મિલાબેન નગીનદાસ શેઠ જામનગરવાળા

રૂમ-એન.એમ.ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળા

મુંબઈ

Donated : 3,00,000 /-