લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: માતૃશ્રી અજવાળીબેન હરિલાલ વોરા (શીયાણી) હસ્તે ઉષાબેન ચંપકલાલ વોરા,નયનાબેન પ્રવિણકાન્ત વોરા પરીવાર,પ્રાણલાલભાઈ ,Dr.નગીનદાસ,નીરૂબેન,સરલાબેન

રૂમ-શીયાળી

શીયાળી

Donated : 3,00,000 /-