લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: પુ.પિતાશ્રી વાસુદેવ હરીશંકર દવે તથા માતૃશ્રી ઉમિયાબેન વાસુદેવ દવેની સ્મૃતિમાં,હ.એડવોકેટ જિતેન્દ્ર વાસુદેવ દવે હાલ

રૂમ-શીયાળી

મુંબઈ

Donated : 3,00,000 /-