લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રીમતી જયશ્રી જિતેન્દ્ર દવે (B.A.ફીલોસોફી) હ.એડવોકેટ જિતેન્દ્ર વાસુદેવ દવે

રૂમ-શીયાણી

મુંબઈ

Donated : 3,00,000 /-