લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: સ્વ.મીનાબેન પ્રવિણભાઈ આદેશરા (પૂર્વ કર્મચારી)

રૂમ-જી.એસ.કુમાર વિદ્યાલય

લીંબડી

Donated : 2,50,000 /-