લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી ઉજમશીભાઈ ખાંદલા (એન્જીનીયર)

રૂમ-જી.એસ.કુમાર વિદ્યાલય

અમદાવાદ

Donated : 2,50,000 /-