લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી શંકરભાઈ આર. દલવાડી (પૂર્વ ચેરમેન હેન્લુમ અને હસ્તકલા બોર્ડ વિકાસ ગાંધીનગર)

રૂમ-જી.એસ.કુમાર વિદ્યાલ

લીંબડી

Donated : 2,50,000 /-