શ્રીમતી ભુરીબેન અમુલખ કન્યા વિદ્યાલય અને શ્રીમતી કમળાબહેન ગંભીરચંદ શાહ હાયર સેકન્ડરી શાળા—લીંબડી. પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રીમતી ભુરીબેન અમુલખ કન્યા વિદ્યાલય અને શ્રીમતી કમળાબહેન ગંભીરચંદ શાહ હાયર સેકન્ડરી શાળા—લીંબડી.

(02753) 260349

રામકૃષ્ણ નગર,લીંબડી


School Staff

1) ક્રિષ્નાબા મહિપતસિંહ ચુડાસમા

-Principal

2) રેખાબેન ડાહ્યાભાઈ મકવાણા

BA MA B.Ed - Teacher

makwanarekhaben8@gmail.com

3) વંદનાબેન કાંતિલાલ પરમાર

BA, MA, M.Phil, M.Ed, B.Ed - teacher

vandanakparmar28@gmail.com