શ્રી ગિજુભાઈ શુકલ કુમાર વિદ્યાલય અને શ્રીમતી જયાબહેન ગિજુભાઈ શુકલ હાયર સેકન્ડરી શાળા—લીંબડી. પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી ગિજુભાઈ શુકલ કુમાર વિદ્યાલય અને શ્રીમતી જયાબહેન ગિજુભાઈ શુકલ હાયર સેકન્ડરી શાળા—લીંબડી.

(02753) 260106

મિલ રોડ, લીંબડી


School Staff

1) કાર્તિક્કુમાર બી. ચાવડા

B.Sc M.Sc B.Ed - Principal

kbchavda78@outlook.com

2) મુકેશભાઈ એમ.મકવાણા

B.Sc. M.Sc. B.Ed. M.Ed - Teacher

mukeshmakwana5@gmail.com

pass PGDCA

3) કિંજલબેન વિ પટેલ

B.Com M.Com B.Ed - Teacher

kinjalhpatel84@gmail.com

4) પુનમબેન આર. ચૌધરી

B.A. B.Ed - Teacher

poonamchaudhari007@gmail.com

5) નિકેશ એ. ઝેન

BA MA B.Ed - Teacher

nikeshzen4712@gmail.com

6) શક્તિદાન એચ. ગઢવી

B.A. M.A B.Ed - Teacher

shaktidangadhvi2711@gmail.com

7) અલકાબેન. આર. પઢિયાર

B.A. M.A B.Ed - Teacher

alkabenparmar33@gmail.com

8) જસવંતસિંહ જે. મોરી

B.A. M.A. M.Phil, B.Ed - Teacher

jjmori777@gmail.com

શ્રી જી.એસ. કુમાર વિદ્યાલય માં ઉચ્ચત્તર માઘ્યમિક વિભાગમાં હિંદી વિષયનાં શિક્ષક તરીકે સેવારત.

9) જિતેન્દ્રકુમાર કે. પાનસુરિયા

BA MA M.Phil, P.hd (Doctorate), B.Ed - Teacher

jkpansuriya9@gmail.com

10) લયલેશકુમાર કે. પરમાર

B.A. M.A B.Ed - Teacher

laykumarparmar@gmail.com

જી એસ કુમાર વિદ્યાલય માં ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ માં રાજ્યશાસ્ત્ર વિષય ના શિક્ષક, અને એન સી સી ની પ્રવૃતિ,. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક સંઘના મંત્રી.

11) મનસુખભાઈ જે. મકવાણા

B.A. M.A B.Ed - Teacher

mansukhmakwana833@gmail.com

12) દેવકર્ણભાઈ એસ.સિંધવ

BRS - Librarian

sindhavdevkaranshindhav@gmail.com

13) સરોજબેન બી.સોલંકી

9th - Peon

jayantparmar473@gmail.com

14) ભરતભાઈ બી. દુબલ

BA - Peon

dubalbharat36@gmail.com