સર.જસવંતસિહજી હાઈસ્કૂલ તથા કાંતિલાલ ભાઈચંદ હાયર સેકન્ડરી શાળા—લીંબડી. પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

સર.જસવંતસિહજી હાઈસ્કૂલ તથા કાંતિલાલ ભાઈચંદ હાયર સેકન્ડરી શાળા—લીંબડી.

(02753) 260160

તપસ્વી ચોક, લીંબડી


School Staff

1) મનુભાઈ ડી.જોગરાણા

B.A. M.A. Principal

jogranamanubhai0@gmail.com

2) અજીતસિંહ કે. ખેર

BA MA B.Ed - Teacher

ak56rajput@gmail.com

L.L.B. Udhyog Teacher & Supervisor

3) કેતનકુમાર કે. વ્યાસ

B.A. M.A B.Ed - Teacher

ketanvyas30867@gmail.com

4) ભરતકુમાર એન. ત્રિવેદી

B.A. M.A B.Ed - Teacher

b.n.trivedi30793@gmail.com

5) બ્રિજરાજસિંહ એ. ઝાલા

BA MA M.Ed, B.Ed - Teacher

brijrajsinh9945@gmail.com

6) પ્રદિપસિંહ પી. પધેરિયા

BA MA M.Phil - Teacher

pradipsir97@gmail.com

7) ભરતભાઈ ડી. પરાળીયા

B.A. M.A M.Ed - Teacher

paraliya.bharat@gmail.com

8) શિલ્પાબેન વિ. ડાભી

BA MA M.Ed, B.Ed - Teacher

shilpadabhi100786@gmail.com

9) નલીનાબેન એમ. મિસ્ત્રી

B.A. M.A B.Ed - Teacher

nmnistry2019@gmail.com

10) વજુભાઈ જે. પનાળિયા

B.Sc M.Sc B.Ed - Teacher

Vzpanaliya@gmail.com

11) રમેશભાઈ બી. કાલિયા

BA MA B.Ed - Teacher

rameshkaliya91@gmai.com

12) વિજયસિંહ એસ. જાડેજા

BA MA M.Phil - Teacher

vijayjdj@gmail.com

13) નિલેશ એમ. પરમાર

B.Sc M.Sc B.Ed - Teacher

nmparmar1975@gmail.com

14) ચંદ્રિકાબેન પી. બાવળિયા

B.A. M.A B.Ed - Teacher

chandrikaben.p.bavalia@gmail.com

15) પારૂલબેન આર. પટેલ

BA MA B.Ed - Teacher

parulp181984@gmail.com

16) તેજલબેન આર. પટેલ

B.Sc B.Ed - Teacher

tejajpatel33222@gmail.com

17) હીરાલાલ એસ. મીર

B.A. M.A B.Ed - Librarian

mirhirabhai@gmail.com

18) કૌશિકભાઈ એચ. પરમાર

B.Com M.Com B.Ed - Clerk

kaushikparmar121@gmail.com

19) યુવરાજસિંહ આર. રાઠોડ

ATD MA B.Ed - Clerk

yuvrajsinhrathod9@gmail.com