શ્રી નાગરદાસ મોહનલાલ હાઈસ્કૂલ —લીંબડી. પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી નાગરદાસ મોહનલાલ હાઈસ્કૂલ —લીંબડી.

(02753) 260349

રાજપૂતસમાજ ની વાડી પાસે, લીંબડી


School Staff

1) સંદિપકુમાર જી. પટેલ

B.A. M.A B.Ed - Principal

patelsandipgo@gmail.com

2) વિઠ્ઠલભાઈ ડી. જોગરાણા

B.A. M.A - Teacher

v.djograna67@gmail.com

3) પરસોત્તમભાઈ કે. રાઠોડ

BA MA B.Ed - Teacher

pkrathod1234@gmail.com

4) ભરતકુમાર એમ. દવે

B.Sc M.Sc B.Ed - Teacher

bharatbhaidave09@gmail.com

5) બહાદુરદાન જી. ગઢવી

BA MA B.Ed - Teacher

gadhavibahadurdan9761@gmail.com

6) અરૂણાબેન પી.પરમાર

BA MA B.Ed - Teacher

arunabenmuliya@gmail.com

7) પરેશકુમાર સી. રાવલ

BA MA M.Ed, B.Ed - Teacher

ravalp22@gmail.com

8) પૃથ્વીરાજસિંહ જી. પરમાર

BA MA M.Phil - Teacher

pruthvirajsinh15987@gmail.com

9) અરુણાબેન આર. ચાણપુરા

BA MA B.Ed - Teacher

arunabenchanpura123@gmail.com

10) બેલાબેન કે.વ્યાસ

BA MA B.Ed - Teacher

bela.vyas30769@gmail.com

11) ધીરેનકુમાર ડી. રોય

B.Com M.Com B.Ed - Teacher

roydhiren1990@gmail.com

12) પાયલબેન એસ. મકવાણા

B.Sc M.Sc B.Ed - Teacher

payalmakwana713@gmail.com

13) જીજ્ઞેશકુમાર એન. રાછડિયા

B.Sc M.A. B.Ed - Teacher

jigneshrachhadiya7367@gmail.com

14) કનક્લતાબેન એસ.રાઠોડ

BA MA M.Ed, B.Ed - Teacher

kavyaKavitarathod@gmail.com

15) ભૂપતસંગ એસ.જાડેજા

B.A. M.A - Clerk

bsjadejakachcha@gmail.com