શ્રી હિંમતલાલ કસ્તુરચંદ મણીયાર કુમાર શાળા—લીંબડી. પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી હિંમતલાલ કસ્તુરચંદ મણીયાર કુમાર શાળા—લીંબડી.

રાજપૂતસમાજ ની વાડી પાસે, લીંબડી


School Staff

1) બળદેવભાઈ યુ. ઝીંઝુવાડિયા

PTC MA. B.Ed -Principal

buzinzuvadiya123@gmail.com

2) ધર્મિષ્ઠાબેન પી. રાઠોડ

PTC - Teacher

dharmishthagohil039@gmail.com

3) ભાવિનકુમાર કે. વાઘેલા

BA. MA. PTC - Teacher

bhavinvaghela29@yahoo.in

4) નીલાબેન વી.જાદવ

PTC - Teacher

nilakhandla@gmail.com

5) હંસાબેન જી. પટેલ

PTC - Teacher

hgpatel73@gmail.com

6) કલ્પનાબેન જી. સોંડલા

PTC - Teacher

kalpanabharvad20@gmail.com