શ્રીમતી ભાગીરથી શુકલ આઈ.ટી.આઈ. — લીંબડી. પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રીમતી ભાગીરથી શુકલ આઈ.ટી.આઈ. — લીંબડી.

(02753) 260348

મિલ રોડ, લીંબડી


School Staff

1) રાજેશકુમાર ખોડીદાશ પીપળીયા

-ઈન્ચાર્જ સુપરવાઈઝર

2) અજીતકુમાર લવજીભાઈ પળાલીયા

-ક્રાફ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્ટર-ફિટર

3) અશોકકુમાર કેશવલાલ કણઝરીયા

-ક્રાફ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્ટર-વાયરમેન

4) ધર્મેન્દ્રકુમાર બચુલાલ ગજ્જર

-ક્રાફ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્ટર-મિકે.રે./ટી.વી.

5) હિમંતભાઈ જીવાભાઈ મકવાણા

-ક્રાફ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્ટર-મેથ્સ-ડ્રો

6) મનજીભાઈ ગોવાભાઈ પરમાર

-સ્વીપર