શ્રી શિવશંકર મુળશંકર દવે હાઈસ્કૂલ અને હાયર સેકન્ડરી શાળા—શિયાણી. પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી શિવશંકર મુળશંકર દવે હાઈસ્કૂલ અને હાયર સેકન્ડરી શાળા—શિયાણી.

શિયાણી


School Staff

1) ઇન્દ્રજીતસિંહ સી ઝાલા

BA MA B.Ed - Principal

indrajitsinhchandubhazala45586@gmail.com

2) ધરમવીરભાઈ સી. ભંકોડીયા

B.A. M.A B.Ed - Teacher

dharam91097@gmail.com

3) દલસુખભાઈ આર. મેથાણીયા

B.Sc M.Sc B.Ed - Teacher

d.r.patel28379@gmail.com

4) મનિષાબેન જી. કૈલા

B.A. M.A B.Ed - Teacher

manishapatel98615@gmail.com

5) દિપ્તીબેન એલ ચૌધરી

B.A. M.A B.Ed - Teacher

cdip13666@gmail.com

6) જગદીશભાઈ એલ ઝાલા

B.A. M.A B.Ed - Teacher

j16021966@gmail.com

6) અમૃતભાઈ કે સોનગરા

B.A. M.A B.Ed - Teacher

amrutbhai2211@gmail.com

8) નરેશભાઈ ડી અણઘણ

B.A. M.A B.Ed - Teacher

naresh11590anaghan@gmail.com

9) હસમુખભાઈ ડી. પટેલ

-Clerk

patelhasmukhd240@gmail.com